ITA Group Bulgaria | ITA Trade | ITA Network Solutions | YepSy.com

Прес-център


УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

17.05.2019от “ИТА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК № 121104512, седалище и адрес на управление: XS Tower, ул. „Панорама София“ № 5, ет. 3, гр. София, с управител Емил Василев Ботушаров
XS Tower, ул. „Панорама София“ № 5, ет. 3, гр. София


Пълен пощенски адрес: XS Tower, ул. „Панорама София“ № 5, ет. 3, гр. София
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): телефон - +359 (2) 405 98 00, факс - +359 (2) 920 04 68, е-mail - office2@itaengineering.com

Уведомяваме Ви, че фирма “ИТА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД има следното инвестиционно предложение: „Промяна предназначение на "Офис 1А" в Научно-изследователска и аналитична лаборатория, находящ се на втори етаж в административна сграда, УПИ II-837, 1287, 1288, кв. 5, м. „Малинова долина", гр. София”

Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението
  В този обект фирмата възнамерява да извършва дейности, като разработване и анализ на лекарствени продукти, включващо физико-химични анализи и свързаната с тях документо-обработка на активни и помощни вещества, междинни продукти, насипни и крайни продукти.

 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

  В лабораторната зона ще се извършват физико-химичните анализи и свързаната с тях документо-обработка. Част от лабораторното оборудване е възможно да бъде в автоматичен режим. Лабораторната зона ще отговаря на изискванията за ЗБР, както и текущите регулации по ДПП. Работата с летливи и лесно запалими разтворители, както и с високопотентни вещества, ще се извършва в специализираните за тази цел камини. В експерименталната зона – технологична лаборатория ще се извършва технологично разработване и експерименти в лабораторен мащаб със съответното оборудване за твърди дозирани лекарствени форми – таблети и капсули. Ще бъдат извършвани дейности по измерване на активни и помощни вещества, приготвяне на разтвори и суспензии, гранулиране, таблетиране, филмиране и други помощни дейности, необходими за установяване критични технологични параметри и процеси. Ще има складови помещения за съхранение на изходни материали, междинни и крайни продукти и оборудване.

 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: няма

 4. Местоположение:
  гр. София, Столична община – район „Витоша“, УПИ II-837, 1287, 1288, кв. 5, м. „Малинова долина"

 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: съществуващ водопровод

 6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
  Няма очаквани вещества, които да бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
  Няма очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители. Изпускателната система на вентилация и климатизация ще бъде филтрирана, за да се избегне отделянето на технологичен прах в атмосферата.

 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
  Твърдите фармацевтични отпадъци ще бъдат събирани в подходящи контейнери за временно съхранение и предадени за унищожение.

 9. Отпадъчни води:
  По своята същност и състав, отпадните води се разделят на две категории:
  - Отпадно битови водни разтвори с ПАВ и с pH близко до неутралното, които ще се отвеждат и свържат с основната канализация на сградата.
  - Водни или органични разтвори с киселинни или алкални pH, които при изхвърлянето им се разреждат с голямо количество вода и за които ще се изгради химически устойчива отпадна канализация, заустена в резервоар.


 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
  Не се очаква да има налични опасни химични вещества в лабораторията.
Мобилна и Интернет мрежа във всички 23 станции по линиите на Софийското метро

21.10.2013

Пътниците на метрото ще могат да говорят и да сърфират в Интернет, ползвайки цялото трасе на подземната железница. В проекта, като официален подизпълнител на Ериксон Телекомюникейшънс България се включи ИТА Инженерниг ООД (Част от ИТА Груп България).

Новината бе обявена официално днес в присъствието на директора на "Метрополитен" АД инж. Стоян Братоев. Пътуващите ще могат да говорят и сърфират както на самите метростанции, така и в мотрисите по време на движение в тунелите. Мобилната мрежа се ползва едновременно и от трите мобилни оператора, като за станциите е използвана антенна система, а в тунелите – излъчващ кабел. Мрежата осигурява скорости до 42 Mbps за сваляне и до 5.76 Mbps за качване на информация. Това е най-голямата изградена закрита мрежа, която осигурява покритие на всичките 23 станции на метрото и 36 км релсови линии. За целта е използван 25 км оптичен кабел и са поставени над 400 антени. Предавателните станции са 61.
НАГРАДИ ИТ ПРОЕКТ 2012

21.02.2013

ИТА Груп България беше номинирана за ИТ Проект на 2012 г., с проект "Изграждане на специализирани системи за "Метрополитен" ЕАД – гр. София, ІІ-ри Метродиаметър"

„ИТА Инженеринг" изгражда специализираните слаботокови системи още от началото на изграждането на I-ви Метродиаметър, като партньорството с Метрополитен ЕАД продължава и след стартирането на усвояването на средствата по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. Дългосрочното партньорство е резултат от опита, компетентността, висококвалифицираните инженери, проектанти, ръководители на проекти и специалисти на компанията. Компанията е лидер в инженеринга и системната интеграция, работи в тясно сътрудничество с водещи производители като Aastra, Kapsch, Gorgy Timing, Siemens и др., за да гарантира качеството и надеждността на ключовите системи.

Виж повече в Computerworld


ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

07.02.2013

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013г.”, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, „ИТА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София 1408, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 176 , адрес за кореспонденция : гр. София 1303, жк. Зона Б-5, бл.7, вх. В, ет. 15, тел.: 02 / 822 09 43, факс: 02 / 920 04 68, интернет адрес : www.itaengineering.com, лице за контакт: Боряна Петрова Петрова на длъжност Упълномощен представител на ръководството, тел.: 02 / 822 09 43, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 4МС-02-90/ 27.04.2012 г., обявява процедура за определяне на изпълнител – „Открит избор” с обект : „Консултации по разработване и внедряване на Система за управление на ресурсите в предприятието - ERP система”

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. София 1303, жк. Зона Б-5, бл.7, вх. В, ет. 15, всеки работен ден от 9:00 ч. до17:30 ч.

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1. www.opcompetitiveness.bg
2. www.eufunds.bg
3. www.itaengineering.com

Оферти се подават на адрес: гр. София 1303, жк. Зона Б-5, бл.7, вх. В, ет. 15, до 17:30 ч. на 22.02.2013г.( петък ), включително.

Пояснителен документПоследно поколение Локална Автоматизирана Система за Оповестяване (ЛАСО) в "Загорка" АД

20.01.2011

Днес представители на „Загорка” АД и „ИТА Инженеринг” ООД въведоха в експлоатация нова модерна Локална Автоматизирана Система за Оповестяване (ЛАСО) на територията на пивоварния завод в гр. Стара Загора.

ИТА Инженеринг” ООД, като официален партньор на лидера в областта на системите за оповестяване Hoermann GmbH, проектира, достави и инсталира автоматизирана сиренна система за нуждите на „Загорка” АД. Системата се състои от сирени за външно оповестяване, които осигуряват акустично покритие на територията на завода и прилежащите жилищни зони, както и звукови и светлинни модули за вътрешно оповестяване, осигуряващи предупреждението на служителите на завода, работещи в помещения с висока зашуменост. Инсталираната и тествана ЛАСО вече е част от цялостната система за сигурност, изградена на територията на завода. Системата е напълно съвместима и ще бъде интегрирана с Националната Система за Ранно Предупреждение и Оповестяване при Бедствия (НСРПОБ), поддържана от ТД „Гражданска защита” към МВР, гр. Стара Загора.

По този начин се изпълняват изискванията по Наредба за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия, чл. 5, т. 5, а именно: НСРПОБ осигурява информация и координация на всички нива чрез интегрираните Локални Автоматизирани Системи за Оповестяване (ЛАСО) на потенциално опасни обекти и дейности.

На Хемус 2010 ИТА Груп България показа завършено решение за сигурност на комуникациите

29.05.2010

От 26 до 29 май 2010 година, в палата № 3 на Международния панаир в гр. Пловдив, се проведе изложение на техника и оборудване, подпомагащодейностите на армията и структурите на държавното управление, работещи по осигуряване сигурността на страната. ИТА Груп България, в съвместен щанд със Сименс Ентърпрайз Комюникешънс представиха своята идея за пирамидално осигуряване сигурността на информацията чрез изграждане на системи и прилагане на продукти, осигуряващи задължителните изисквания, залегналите в националните и партньорски нормативни документи – наличност, цялостност и конфиденциалност на информацията.

През първия ден първи посетител бе министърът на отбраната г-н Аню Ангелов, придружен от зам.-министър Валентин Радев, началникът на отбраната Симеон Симеонов и висши служители на МО. Г-н Васил Ботушаров представи фирмите и експозицията. Г-н Пенков обясни накратко системите за криптозащита на информацията, които са особено интересни за структурите на отбраната и сигурността. Наблегна на това, че тези крипто системи са разработени и покриват всички изисквания на националните нармативните документи и документите на НАТО и ЕС.


Като основно базисно ниво бяха представени, широка гама от устройства на ENTERASYS Secure Networks, конструирани да осигуряват високо ниво на сигурност, качество на обслужване и наличност на информацията по цялата мрежова архитектура, независимо от нейната конфигурация – жична или безжична. Пред посетителите бе показана системата за откриване и предотвратяване на атаки (заплахи), чрез която бе демонстриран процесът на разкриване и блокиране на нарушител, който се опитва да преодолее въведените и поддържани политики за сигурност на информацията. Постоянно работеха VoIP централа HiPath OpenOffice ME и два крайни абонатни телефона, демонстрирайки всички възможности на разработките на Siemens за осигуряване на надеждна гласова комуникация.

Апаратурата за оповестяване – DAKS също привлече вниманието на посетителите. На следващото ниво от пирамидата за сигурност на информацията бе представен сървър за сканиране на IP адресите в една мрежа – HIAB (на шведската фирма ОutPost24, чийто партньор в България е ИТА Груп България). Резултат от сканирането са откриването на уязвимостите от ползваните приложни програми на всеки адрес, изработване на анализ за заплахите и предприемане на мерки за намаляване на риска. На най-високото ниво на пирамидата за сигурност бе демонстрирана криптографската система за off-line защита на информацията с продуктите на Mils Electronic. Най-много интерес предизвика програмата MilsMessage, осигуряваща средата за работа с криптографска защита с блочен алгоритъм и с еднократен ключ. Тази среда дава възможност на ползвателите да имат пълен поглед и контрол на целият процес на боравене с чувствителна (класифицирана) информация – от създаването и криптирането в предаващата страна, през пренасянето в комуникационна среда, до декриптирането и ползването й в приемащата страна.

Интерес предизвикаха и обясненията на on-line системата MilsVPN, която защитава криптографски периметъра на отделните части на една голяма система, изграждайки и управлявайки криптографски защитен канал за връзка през общодостъпна комуникационна среда. Отделно бе представена и сиренно-оповестителната система на Hörmann, с която се изгражда НСРПО на Република България, като особен интерес предизвикаха демонстрациите на сигнали и предупредителни съобщения.

АСТЕЛ `10 конференция на тема "Достъп без бариери"

28.04.2010

На научната Конференция AСТЕЛ’2010, ИТА Инженеринг участва с презентация на тема „Сигурност и надеждна защита на информацията в съвременните мрежи”. Основната идея на презентацията бе да се представят пътищата за решаване проблемите по защита на информацията чрез прилагане на комплексните решения, които:

- Изпълняват изискванията на действащата нормативна уредба при изграждане на сигурни комуникационно-информационни системи;

- Осигуряват на администраторите на изградени КИС инструмент за своевременно откриване и предприемане на адекватни мерки за предотвратяване на уязвимостите и заплахите;

- Изграждат Криптографска защита на информацията за постигане на конфиденциалност на информация с On-line и Off-line криптографски системи.


Изтеглете презентацията в Power Point (.ppt) формат тук.


Откриха новоизграденият участък от софийското метро

8.09.2009

Днес се състоя официалното откриване на новия участък от софийското метро от пл. „Св. Неделя” до стадион „Васил Левски”. Премиерът Бойко Борисов преряза лентата заедно с кмета Минко Герджиков, посланика на Япония Цунехару Такеда и изпълнителният директор на "Метрополитен" ЕАД инж. Стоян Братоев.

На церемонията присъстваха още министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков и министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевенлиев.


Кварталите „Люлин” и „Младост” вече имат директна връзка, като в целият проект за изграждане и разширение на софийското метро ИТА Инженеринг ООД е изградила всички специални телекомуникационни системи - Системата за видео наблюдение, Сигнално-охранителна система, Озвучително-оповестителна система, Часовникова система, Пожароизвестителна система, Система за контрол на достъпа, система за влакова радио връзка, транспортно – комуникационна система, система за диспечерски връзки.


Град Монтана е десетият град в страната с нова сиренно-оповестителна система

13.07.2009

Мотана е десетият град в страната, в който днес точно в 11 часа експерти на Министерството на извънредните ситуации, ГД „Гражданска защита” и "ИТА Инженеринг" - официален партньор на Hoermann GmbH за България и подизпълнител на Консорциум „Хьорман-СЕН” извършиха тестове на системата за ранно предупреждение и оповестяване в гр. Монтана, част от Национална Система за Ранно Предупреждение и Оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и аварии (НСРПО).На територията на града са монтирани 30 броя електронни сирени, които осигуряват пълно акустично покритие. При планирането на покритието са взети предвид специфичния релеф на града, разположението му по долината на река Огоста, разположението на язовир „Огоста”, намиращ се над града, както и заливната зона на язовира. Планирането е оптимизирано така, че да се избегне използването на повторителни станции.

По време на тестовите изпитания новите 30 електронни сирени показаха пълна функционалност.гр. Варна с нова сиренна система

10.07.2009

Варна е деветият град в страната, в който днес точно в 11 часа експерти на Министерството на извънредните ситуации, ГД „Гражданска защита” и "ИТА Инженеринг" - официален партньор на Hoermann GmbH за България и подизпълнител на Консорциум „Хьорман-СЕН” извършиха тестове на системата за ранно предупреждение и оповестяване в гр. Смолян, част от Национална Система за Ранно Предупреждение и Оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и аварии (НСРПО).

На територията на града са монтирани 58 броя електронни сирени, които осигуряват пълно акустично покритие. При планирането на покритието e взето предвид разположението на града на брега на морето.
Системата е модерна и с възможност да се разширява при изменение на инфраструктурата, вследствие на ново строителство. Чрез сирените могат да се излъчват акустични сигнали, предварително записани речеви съобщения за видовете опасности и бедствия и информация на живо, свързана с указания за необходимата адекватна реакция на хората, обясни инж. Стойнова. При изграждането й е използван австрийския опит.

По време на тестовите изпитания новите 58 електронни сирени показаха пълна функционалност.
Пловдив е осмият град в страната с изградена от ИТА Инженеринг нова сиренна система

30.06.2009

Това е осмият град в страната, в който днес точно в 11 часа експерти на Министерството на извънредните ситуации, ГД „Гражданска защита” и "ИТА Инженеринг" - официален партньор на Hoermann GmbH за България и подизпълнител на Консорциум „Хьорман-СЕН” извършиха тестове на системата за ранно предупреждение и оповестяване в гр. Пловдив, част от Национална Система за Ранно Предупреждение и Оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и аварии (НСРПО).

На територията на града са монтирани 70 броя електронни сирени, които осигуряват пълно акустично покритие. При планирането на покритието са взети предвид специфичния релеф на града, разположението му около река Марица и характерните за града тепета, които влияят на разпространението на звука. Планирането е оптимизирано така, че да се избегне използването на повторителни станции.
Гледай видео от извършените тестове в гр. Пловдив тук (гласово съобщение на живо).


Монтираните 570 нови сирени бяха задействани в памет на Ботев

2.06.2009

С триминутен прекъснат вой на сирени днес в 12.00 часа в цялата страна беше оповестено отдаването на всенародна почит към паметта на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България.

Акустичният сигнал „въздушна опасност” беше излъчен от 570 нови сирени Hoermann инсталирани от ИТА Инженеринг в София-град и в градовете Русе, Бургас, Кърджали, Плевен, Пазарджик и Смолян, с което се оповести 24% от населението на Република България. Това се счита и за официален тест на новата сиренно-оповестителна система която беше завършена в София-град. По време на задействането на новите 349 електронни сирени, те показаха пълна функционалност.

Гледай промоционално видео за отдаването на всенародна почит към паметта на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България, чрез задействане на сирените в 12.00 часа на 2 Юни тук.

Гледай видео за отдаването на всенародна почит към паметта на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България, чрез задействане на сирените в 12.00 часа на 2 Юни тук .


Изтегли промоционално видео (HD) за отдаването на всенародна почит към паметта на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България. (Format: DVD, Archive: ZIP, Size: 192 MB)


В Смолян успешно беше тествана новата система за ранно предупреждение и оповестяване

16.05.2009

Смолян е шестият град в страната, в който днес точно в 10 часа експерти на Министерството на извънредните ситуации, ГД „Гражданска защита” и "ИТА Инженеринг" - официален партньор на Hoermann GmbH за България и подизпълнител на Консорциум „Хьорман-СЕН” извършиха тестове на системата за ранно предупреждение и оповестяване в гр. Смолян, част от Национална Система за Ранно Предупреждение и Оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и аварии (НСРПО).

На територията на града са монтирани 30 броя електронни сирени, които осигуряват пълно акустично покритие. При планирането на покритието са взети предвид специфичния релеф на града, разположението му в долината на реката, както и „дължината” на града с прилежащите му квартали. Планирането е оптимизирано така, че да се избегне използването на повторителни станции.


По сценарий, в 10 часа жителите и гостите на града чуха на живо гласово съобщение за предстоящия тест: „Внимание! Внимание! Внимание! Извършва се техническа проверка!”, което се повтори три пъти. В рамките на 30 минути беше симулирано получаване на информации за авария и обгазяване на територията на града след пожар в кабелния завод, за силни ветрове и опасност от химическо заразяване и наводнение, вследствие рязко повишаване нивото на река Черна с опасност от преливане в участъка на комплекс „Изгрев” и кварталите „Устово” и „Райково”, както и за пожар в сграда в центъра на града, вследствие на бомбен атентат. За всяко бедствие беше задействан звуков сигнал, последван от гласови съобщения „Опасност от химическо”, „Опасност от наводнение” и „Край на обявената техническа проверка”. Продължителността на всеки от задействаните сигнали беше в рамките на минута.Информациите за „бедствията” постъпваха в Оперативния комуникационно-информационен център на Министерството на извънредните ситуации в Смолян, а сирените бяха активирани от експерти на министерството. Новите сирени се контролират на местно ниво от изградения Областен контролен възел в Смолян и от Националния контролен възел в София.

По време на тестовите изпитания новите 30 електронни сирени показаха пълна функционалност. Беше тествано и алтернативното захранване с батерии на една от сирените. Този тип захранване поддържа пълна функционалност на сирените за период от два месеца.
Гледай видео от извършените тестове в гр. Смолян тук (гласово съобщение на живо).
video Гледай видео от извършените тестове в гр. Смолян тук (национален сигнал за тревога).
video Гледай видео от извършените тестове в гр. Смолян тук (гласово съобщение).
video Гледай видео от извършените тестове в гр. Смолян тук (национален сигнал за тревога).
video Гледай видео от извършените тестове в гр. Смолян тук (гласово съобщение на живо).


Кметът на София Бойко Борисов награди инж. Никос Гицас ръководил проекта по завършване на новият участък на софийското метро

8.05.2009

След официалното откриване на линията на метрото от стадион „Васил Левски” до ж.к „Младост” 1 в Националната Опера се състоя церемония на която кметът Бойко Борисов награди фирмите отличили се в изграждането на новият метро участък. Сред наградените беше и фирма ИТА Инженеринг ООД, за изграждането на специалните системи за сигурност и телекомуникационните системи в метро станциите.

Наградата бе връчена на инж. Никос Гицас в качеството му на ръководител на проекта.
Изтегли грамота в PDF формат тук.Открит е новоизграденият участък на софийското метро от стадион „Васил Левски” до кв. „Младост”

8.05.2009

Днес точно в 11 ч. при националния стадион „Васил Левски” официално беше открита линията на метрото от стадиона до пазара на ж.к. „Младост” 1. На събитието присъстваха президентът Георги Първанов, министърът на транспорта Петър Мутафчиев, кметът на София Бойко Борисов, областният управител Тодор Модев, генералният секретар на ЕНП Антонио Лопез, японският посланик Цунехару Такеда и изпълнителният директор на "Метрополитен" ЕАД инж. Стоян Братоев.

Откриването се състоя на метростанция „Стадион Васил Левски" (срещу Българското национално радио, до ст. „Юнак). След като кмета Бойко Борисов и президента Георги Първанов срязаха лентата на участъка, двамата си купиха билетчета и слязоха на метростанцията където заедно с останалите присъстващи потеглиха за проверка на трасето от първата до последната спирка и обратно.

Пътувайки по трасето на новия участък с генералния секретар на ЕНП Антонио Лопез Бойко Борисов каза, че са спазени експлоатационните изисквания и стандартните процедури, независимо че отсечката се открива четири месеца предсрочно. Всеки ден по-рано е облекчение за около 50-60 хиляди души, които ще ползват отсечката дневно, заяви кметът. 

Общата дължина на участъка е 6 километра, с пет станции. Интервалът на движение на метрото ще бъде 7 минути. В този участък ще се движат общо четири влака, информира началникът на "Метрополитен" АД Стоян Братоев, цитиран от БТА и БНР. Строителството на участъка, който беше открит в петък, започна през 2006 г., посочи Братоев. От общо шестте километра по него, 1.6 километра са над земята и това е главно заради мостовите съоръжения, през които трябва да преминава метрото. Максималната височина на един от мостовете е 18 метра, каза той.

„ИТА Инженеринг” ООД е изпълнител на Системата за видео наблюдение, Сигнално-охранителна система, Озвучително-оповестителна система, Часовникова система, Пожароизвестителна система, Система за контрол на достъпа и Слаботокови системи и инсталации – доставка на оборудване и монтаж по части за Метростанции 9 до 13.


"Внимание! Внимание! Внимание!" - огласи гр. Пазарджик при тестването на новата сиренна система

24.04.2009

Днес, точно в 11 часа експерти на Министерството на извънредните ситуации, ГД „Гражданска защита” и "ИТА Инженеринг" - официален партньор на Hoermann GmbH за България и подизпълнител на Консорциум „Хьорман-СЕН” извършиха тестове на системата за ранно предупреждение и оповестяване в гр. Пазарджик, част от Национална Система за Ранно Предупреждение и Оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и аварии (НСРПО).

На територията на града са монтирани 40 броя електронни сирени, които осигуряват пълно акустично покритие. При планирането на покритието са взети предвид специфичния релеф на града, както и разположението му в близост до р. Марица, като планирането е оптимизирано така, че да се избегне използването на повторителни станции;


В рамките на 30 минути беше симулирано получаване на информации за авария и обгазяване след пожар на бензиностанция в града, за опасност от преливане на река Марица в участъка й до града и за пожар в сграда в централната градска част, вследствие на бомбен атентат. За всяко бедствие се задейства звуков сигнал, последван от гласови съобщения „Опасност от химическо заразяване”, „Опасност от наводнение” и „Край на обявената техническа проверка”. Продължителността на всеки от задействаните сигнали беше в рамките на минута.Информациите за „бедствията” постъпваха в Оперативния комуникационно-информационен център на Министерството на извънредните ситуации в Пазарджик, а сирените бяха активирани от експерти на министерството. Беше тествано излъчване на гласови съобщения на живо и на запис, както от Областния контролен възел в Пазарджик, така и от Националния контролен възел в София. С тази процедура се потвърди сигурността и резервираността на системата. 

По време на тестовите изпитания новите електронни сирени показаха пълна функционалност. Те заменят старите и осигуряват покритие на кварталите „Устрем” и „Младост”, ромския квартал, промишлената зона и на част от централната градска зона.

Гледай видео от извършените тестове в гр. Пазарджик тук (сигнал за отбой и гласово съобщение на живо).

video Гледай видео от извършените тестове в гр. Пазарджик тук (прес конференция).


В Плевен приключиха тестовете на сиренната система

15.04.2009

Експерти на Министерството на извънредните ситуации, ГД „Гражданска защита” и "ИТА Инженеринг" - официален партньор на Hoermann GmbH за България и подизпълнител на Консорциум „Хьорман-СЕН” извършиха тестове на системата за ранно предупреждение и оповестяване в гр. Плевен, част от Национална Система за Ранно Предупреждение и Оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и аварии (НСРПО).

На територията на града са монтирани 40 броя електронни сирени, които осигуряват пълно акустично покритие. При планирането на покритието са взети предвид специфичния релеф на града, както и разливната зона на язовир "Кайлъка". Сирените се контролират както на местно ниво от изградения Регионален контролен възел – гр. Плевен, така и от Националния контролен възел – гр. София.

В 11:02 часа беше симулирано получаване на информация за настъпила авария и вероятност за обгазяване на територията на града, вследствие на автомобилна катастрофа на кръстовището на околовръстен път с главен път Е83 в района на разклона за КАТ - Плевен между бус и автоцистерна, превозваща хлор. Установено беше изтичане на хлор. За град Плевен бяха задействани сирените от Националния контролен възел в София, с цел да бъде проверена функционалността между националния и областния контролен възел в Плевен. Впоследствие в 11:08 часа дежурният в ОКИЦ - Плевен задейства и гласово съобщение „Опасност от химическо замърсяване” на територията на град Плевен.В 11:10 часа в ОКИЦ в Плевен се получи сигнал от РЦ 112 - Монтана за заложени взривни устройства в язовирната стена на язовир „Кайлъка”. Дежурният оповести населението в заливната зона на язовира на територията на града, чрез дефиниране на група сирени. В 11:12 часа се задейства акустичен сигнал „Национален сигнал за обявена тревога” в зоната на бедствието, след което в 11:15 часа се излъчи гласово съобщение „Опасност от наводнение”.В 11:20 часа в ОКИЦ беше получен сигнал за пожар в сградата на областната администрация. Екипът на МИС задейства локално сирената, намираща се на покрива на сградата.След преминаване на опасността в трите участъка, в 11:28 часа се задейства „Национален сигнал за край на обявената тревога”, последван от гласово съобщение „Край на обявената техническа проверка” в 11:30 часа. По време на тестовете на системата бяха демонстрирани основните й функции. Продължителността на всеки от задействаните сигнали беше в рамките на минута. Тестовете преминаха успешно и в Плевен се задейства нова система за оповестяване на населението.

Гледай видео от извършените тестове в гр. Плевен тук (гласово съобщение на живо).

video Гледай видео от извършените тестове в гр. Плевен тук (национален сигнал за тревога).


Министерство на Външните Работи (МВнР) възложи доставка на 40 броя конзоли за "управление на опашките"

30.03.2009

Министерство на Външните Работи на Република България избра ИТА Инженеринг за изпълнител на малка обществена поръчка с предмет "Доставка на 40 броя хардуерни конзоли за "управление на опашките" с включени лицензи, съвместими с изградената система за управление на "чакащи клиенти" за нуждите на дирекция "Консулски отношения" в МВнР".

Повече за системите за "управление на опашките" може да научите тук.


11 сирени осигуряват акустичното покритие на гр. Кърджали - вторият изграден и успешно тестван град от НСРПО

17.03.2009

Тестовете на системата за ранно предупреждение и оповестяване в гр. Кърджали, част от Национална Система за Ранно Предупреждение и Оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и аварии (НСРПО) приключиха успешно точно в 11:30 часа, в присъствието на експерти на Министерството на извънредните ситуации, ГД „Гражданска защита” и "ИТА Инженеринг" - официален партньор на Hoermann GmbH за България и подизпълнител на Консорциум „Хьорман-СЕН”.

На територията на града са разположени 11 броя електронни сирени, които осигуряват пълно акустично покритие. При планирането на покритието са взети предвид специфичния релеф на града, както и разливната зона на язовир "Кърджали". Сирените се контролират както на местно ниво от изградения Регионален контролен възел – гр. Кърджали, така и от Националния контролен възел – гр. София.

Проверката на системата започна в 11:00 часа с излъчване на гласово съобщение на живо за предстоящата техническа проверка „Внимание! Внимание! Внимание! Извършва се техническа проверка!”.

В 11:02 часа беше симулирано получаване на информация за настъпила авария и обгазяване на територията на града, вследствие на което сирените бяха задействани с „Национален сигнал за обявена тревога” в 11:05 часа. В 11:08 часа дежурният в оперативния информационно-комуникационен център (ОКИЦ) на МИС задейства и гласово съобщение „Опасност от химическо заразяване” на територията на Кърджали. В 11:10 часа в ОКИЦ в Кърджали се получи информация за опасност от преливане на язовир „Кърджали”. Дежурният пристъпи към оповестяване на населението в зоната около язовира чрез избор на група сирени. В 11:12 часа се задейства акустичен сигнал „Национален сигнал за обявена тревога” в зоната на бедствието и в 11.15 часа гласово съобщение „Опасност от наводнение”. Десет минути по-късно в ОКИЦ се получи сигнал за пожар в сградата на Областната администрация, където бе задействана локално, сирената намираща се на покрива на сградата. След преминаване на опасността в трите участъка, в 11:28 часа се задейства „Национален сигнал за край на обявената тревога”. По време на тестовете на системата бяха демонстрирани основните й функции. Продължителността на всеки от задействаните сигнали беше в рамките на една минута. Тестовете преминаха успешно и в Кърджали се задейства нова система за оповестяване на населението.

Гледай видео от извършените тестове в гр. Кърджали тук (гласово съобщение на живо).

video Гледай видео от извършените тестове в гр. Кърджали тук (национален сигнал за тревога).

Град Русе е първият изграден и успешно тестван с реално задействане на сирените град, част от НСРПО

25.02.2009

Днес в 11:30 часа успешно приключиха тестовете на системата за ранно предупреждение и оповестяване в гр. Русе, част от Национална Система за Ранно Предупреждение и Оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и аварии (НСРПО). На територията на града са разположени 56 броя електронни сирени ECN 1200 115dB/30m, които осигуряват пълно акустично покритие. Сирените се контролират както на местно ниво от изградения Регионален контролен възел – гр. Русе, така и от Националния контролен възел – гр. София. Тестовете се проведоха от експерти на Министерството на извънредните ситуации, ГД „Гражданска защита” и "ИТА Инженеринг" - официален партньор на Hoermann GmbH за България и подизпълнител на Консорциум „Хьорман-СЕН”.

Тестовете включваха симулирането на няколко сценария за начините на оповестяване при извънредни ситуации. Проверката на системата започна в 11:00 часа с излъчване на гласово съобщение на живо за предстоящата техническа проверка.

В 11:02 часа беше симулирано получаване на информация за настъпила авария и обгазяване на територията на гр. Гюргево, вследствие на което сирените бяха задействани от центъра в гр. София. Поради силни ветрове от север, в 11:05 часа дежурният получи нареждане да задейства акустичен сигнал на територията на Русе. В 11:12 часа в Оперативно комуникационно-информационния център на министерството в гр. Русе се получи информация за приближаваща приливна вълна по река Дунав. Дежурният пристъпи към оповестяване на населението в разливната зона на реката и в целия град. В 11:15 часа бе задействан сигнал в зоната на бедствието, последвано от гласово съобщение „наводнение”. След преминаване на опасността, в 11:25 часа се задейства сигнал за край на обявената тревога, последван от гласово съобщение. По време на тестовете системата беше в пълна функционалност и се демонстрираха основните и функции. Продължителността на всеки от тестовете беше в рамките на 1 минута, като по време на, и след всички тестове сирените останаха в пълна готовност.

Новата сиренно-оповестителна система в центъра на София (20 кв.км) е успешно тествана и пусната в експлоатация

16.02.2009

Безшумните тестове на новата сиренно-оповестителна система на центъра на столицата днес бяха успешно тествани. Монтираните 44 електронни сирени, които осигуряват акустичното покритие на 20 кв. км. от централната част на столицата, показаха пълна функционалност. Симулациите се проведоха от експерти на Министерството на извънредните ситуации, ГД „Гражданска защита” и "ИТА Инженеринг" - официален партньор на Hoermann GmbH за България и подизпълнител на Консорциум „Хьорман-СЕН”.

Сценарият включваше симулиране на сигнали за бедствия на територията на София. В 11:00 часа дежурният в ОКИЦ получава сигнал за настъпило обгазяване в района на комбинат „Кремиковци”. След спазване на предварително одобрените процедури, дежурният задейства сигнал „Химическо замърсяване” последван от гласово съобщение за „Химическо замърсяване”. В 11:08 часа се получава информация от НИМХ за силни ветрове от североизток. Използвайки функциите на софтуера за управление, дежурният дефинира потенциално застрашената от обгазяване зона и започва излъчване на живо съобщение с инструкции за евакуация и поведение на населението. В 11:30 часа дежурният получава информация за овладяване на ситуацията и задейства сигнал „Отбой” последван от гласово съобщение за „Отбой”. В 11:40 часа след преминаване на непосредствената опасност за населението, дежурният стартира процедура по безшумен тест. Резлутатите показват пълна функционалност на системата.

Доизграждането на сиренната система продължава до осигуряване на пълно акустично покритие на града.Акустично покритие на гр. София (20 кв.кв) в PDF формат
Заработи новата сиренно-оповестителна система на територията на гр. Бургас - пилотен образец, част от НСРПО

20.12.2008

Днес в 12:20 часа успешно приключиха тестовете на системата за ранно предупреждение и оповестяване в гр. Бургас - пилотен проект, част от Национална Система за Ранно Предупреждение и Оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и аварии (НСРПО) изградена от ИТА Инженеринг - официален партньор на Hoermann GmbH за България и подизпълнител на Консорциум „Хьорман-СЕН”. Акустичното покритие на града е осигурено от 44 сирени. В Бургас е изграден Алтернативен контролен център (АКЦ), който е резервиращ на Националния Контролен Център (НКЦ) в София, както и Регионален Контролен Център (РКЦ) с управляващи функции за територията на гр. Бургас. В присъствието на представители на Министерството на извънредните ситуации (МИС) и Гражданска защита – гр. Бургас, бяха симулирани няколко сценария за начините на оповестяване при извънредни ситуации. Двадесетминутният сценарий включваше симулирано получаване на сигнал за „химическо замърсяване”, „наводнение” и „отбой”. Продължителността на всеки тест се проведе в рамките на минута. Сирените бяха задействани от Оперативния комуникационно-информационен център на Териториалната дирекция на МИС в Бургас. Самостоятелно беше активирана сирената на община Бургас. Сценарият включваше и възникване на технически проблем в бургаския център, чиито оповестителни функции веднага бяха поети от столичния. По този начин беше проверена и взаимната заменяемост при отпадане на единия център. По време на тестовете системата беше в пълна функционалност и се демонстрираха основните и функции. Продължителността на всеки от тестовете беше в рамките на 1 минута, като по време на, и след всички тестове сирените останаха в пълна готовност.

След успешно преминалите тестове бяха подписани констативните протоколи от двете страни и пилотния образец на системата беше приета от представители на Министерството на извънредните ситуации и Гражданска защита – гр. БургасАкустично покритие на гр. Бургас в PDF формат
Въведени са в експлоатация първите центрове на НСРПО

15.12.2008

Екип от специалисти на „ИТА Инженеринг” - официален партньор на Hoermann GmbH за България и подизпълнител на Консорциум „Хьорман-СЕН” съвместно с експертна работна група на Министерството на извънредните ситуации (МИС) направиха успешни функционални тестове на оборудването в Национален Контролен Център (НКЦ) и Регионален Контролен Център (РКЦ) – гр. София.

След успешно преминалите тестове и подписване на констативни протоколи, системата беше приета от представителите на МИС.


ИТА Инженеринг подписа договор като подизпълнител с Консорциум „Хьорман-СЕН”

12.09.2008

Компанията подписа договор като подизпълнител с Консорциум „Хьорман-СЕН” по проект за изграждане на Национална система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на органите на изпълнтелната власт и населението при извънредни ситуации. Предмета на договора е изграждане на Контролни центрове за наблюдение и управление на системата, както и на пилотен образец на сиренна система за оповестяване чрез крайни акустични устройства на населението при извънредни ситуации на територията на гр. Бургас.

В гр. София ще бъдат изградени Национален Контролен Център (НКЦ) със супервайзорски функции и най-висок приоритет в структурата на НСРПО, както и Регионален Контролен Център (РКЦ) с управляващи функции за територията на гр. София. В гр. Бургас ще бъдат изградени Алтернативен Контролен Център (АКЦ) с функция на резервиращ на НКЦ – София, както и Регионален Контролен Център (РКЦ) с управляващи функции за територията на гр. Бургас.

Десет консулски служби на Република България ще бъдат оборудвани със системи за управление на опашките.

31.07.2008

Министерство на Външните Работи на Република България избра ИТА Инженеринг за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техническо оборудване за организиране приема и обслужване на „чакащи клиенти” в консулските служби на Република България в чужбина”.

Разширение на Софийското метро: Първи метро диаметър

10.06.2008

Метрополитен ЕАД възложи на фирма ИТА Инженеринг изпълнението на обществена поръчка за СМР на обект: Разширение на Метро - София; Първи метродиаметър, втори радиус; „Метроучастък от км 12+763 до км 15+450 с 3 броя метростанции – Метростанция 11, Метростанция 12 и Метростанция 13 – част: Слаботокови системи и инсталации – доставка на оборудване и монтаж по части: Система за видео наблюдение, Озвучително оповестителна система, Часовникова система, Пожароизвестителна система, Сигнално-охранителна система и Система за контрол на достъпа"