ITA Group Bulgaria | ITA Trade | ITA Network Solutions | YepSy.com

Внедрена система за управление на качеството

В началото на 2012г. ”ИТА Инженеринг” ООД, пълноправен партнъор на ИТА ГРУП България, успешно внедри и интегрира към настоящата си „Система за управление на качеството” ( ISO 9001:2008) два нови стандарта: BS OHSAS 18001:2007 „Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд” и EN IEC ISO 14001:2004 „Система за управление на околната среда”.

Чрез въвеждане на Системата за управление на околната среда ние, екипът на ИТА Инженеринг, направихме реален и достъпен за всички стремежът ни да минимизираме в най-голяма степен ефекта, който бизнесът ни оказва върху околната среда. В този процес е ангажиран всеки един от нашите служители, независимо дали изпълнява утвърдените фирмени правила спрямо стандартите или подкрепя различни кампании и инициативи в полза на природата и обществото като цяло.

Внедряването на Система за управление на околната среда, съгласно стандарт ISO 14001:2004, допринася за разрастването на инициативата „ITA Green“, чието начало полагаме тази година с участието си в „Да изчистим България за един ден”.
Научете повече за инициативата ITA Green

С внедряването на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд (стандарта BS OHSAS 18001:2007), компанията въвежда строги правила за управление и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за своите служителите, както и за екипите, с които се извършват съвместни дейности. Целта е една - недопускане на злополуки и инциденти по време на изпълнение на служебните си задължения. Всеки служител носи отговорност за действията си и изпълнява поетите ангажименти съгласно изискванията на Българското и Европейско законодателства за безопасност.
Научете повече за политиката ни по здраве и безопасност

Ние, ръководството на ИТА Инженеринг, както и нашите служители сме поели ангажимента да спазваме правилата упоменати в нашата Политика по Управление на качеството и Околната среда, и в Политиката по здравословни и безопасни условия на труд.
Научете повече за политиката ни по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа


Изтегли сертификат за качество ISO 9001:2008 в PDF

Изтегли сертификат за качество ISO 14001:2004 в PDF

Изтегли сертификат за качество OHSAS 18001:2007 в PDF

Изтегли сертификат за качество ISO 27001:2013 в PDF