ITA Group Bulgaria | ITA Trade | ITA Network Solutions | YepSy.com

ITA Green

За нас, екипът на ИТА Инженеринг, да бъдем „зелени“ не е само модерна тенденция, а отговорно поведение на компанията и всеки неин служител към околната среда. ITA Green инициативата е дългосрочна и фокусирана изцяло върху това да опазваме околната среда в следните няколко направления:

    • предлагане на устойчиви продукти и услуги;
  • рециклиране на суровините, като хартия, тонер касети, остаряло електронно и електрическо оборудване;
    • отговорна употреба на енергия, други ресурси и материали;
    • намаляване на замърсяването и отделянето на отпадък в природата;
    • недопускане на извънредни ситуации и инциденти, имащи отношение към околната среда;
    • подкрепа на обществени екологични проекти.

Инициативата ни има за цел не само да възпита нашите служители, клиенти, контрагенти и партнъори в екологично отговорно поведение спрямо околната среда, но и да ги окуражи да станат част от системата ни за управление на околната среда, както и да възприемат устойчив начин на живот.

Как информираме служителите си и всички заинтересовани страни:

Политиката ни по опазване на околната среда е достъпна за всеки наш служител чрез сайта на компанията, представена е на информационни табла в офисите ни, а вниманието на служителите към нея се насочва допълнително чрез писмени съобщения, както и по време на фирмените събрания. Публикувана на сайта на компанията Политиката ни по околна среда става достояние и за всички останали заинтересовани лица.
Нашата Политика по ОС е обект на периодичен преглед и промяна, за да отговаря на променящите се условия и информация. Нейната област на приложение е ясно определена и е подходяща за предмета на дейност, за големината и за въздействията върху околната среда от нашите дейности, продукти и услуги.

Управител: инж. Пламен Стаменов
01.07.2014г.


Обратно