ITA Group Bulgaria | ITA Trade | ITA Network Solutions | YepSy.com

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Внедрявайки стандарта BS OHSAS 18001:2007, „ИТА Инженеринг“ ООД поема отговорността да следи и подобрява Системата си за управление на здравословни и безопасни условия на труд, като гарантира здравето и безопасността на служителите си по време на изпълнение на възложените от ръководството служебни задачи.
Ние вярваме, че Системата ни за управление на здравословни и безопасни условия на труд ни прави това, което сме в очите на нашите служители, клиенти, контрагенти и партнъори, а именно социално отговорна компания.
Ние вярваме, че всяко нараняване или злополука на работното място може да бъде предотвратено като бъдат взети необходимите предпазни мерки.
Ръководството на ИТА Инженеринг непрестанно влага усилия за подобряване безопасните условия на труд на нашите служители, като в същото време насърчаваме персоналната отговорност на всеки един от тях на база на проведените вътрешно-фирмени обучения.
Ние, съгласно внедрения стандарт BS OHSAS 18001:2007, насърчаваме всички наши клиенти, контрагенти и партнъори да съблюдават нормативните изисквания и разпоредби с цел по-голяма безопасност за техните служители.
Ние се ангажираме да осигурим здравословни и безопасни условия на труд, като за целта сме се фокусирали над следното:
    • Направена е оценка на опасностите и рисковете на работното място, като е създаден подходящ административен и техничен контрол за тяхното отстраняване;
    • Идентифицирани са потенциалните аварийни ситуации, които могат да възникнат в резултат на природни или причинени от човешка грешка бедствия. Изработени са планове за реагиране в подобни аварийни ситуации, като всеки един служител е инструктиран как да действа чрез предварително проведени за целта обучения;
    • Към упоменатите по-горе планове и обучения е предвидено и закупено защитно, предпазно облекло, пожарогасително оборудване, оборудване за първа помощ и др.

Всяка наша дейност е в съответствие с приложимите нормативни изисквания.

Управител: инж. Пламен Стаменов
01.07.2014г.


Обратно