ITA Group Bulgaria | ITA Trade | ITA Network Solutions | YepSy.com

Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

Ръководството на ИТА Инженеринг ООД осъзнава своята отговорност да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес, с грижа за защита на околната среда, здравето и безопасността на хората и сигурност на информацията.
Нашата основна цел при проектиране, доставка, монтаж и сервиз на цифрови комуникационни системи, конферентни и преводачески системи, елементи за телекомуникационно оборудване, системи за автоматизация, системи за сигурност, структурни кабелни системи и др. е да удовлетворяваме изискванията не само на всички наши клиенти, но и на останалите заинтересовани страни.
„ИТА Инженеринг“ ООД се стреми да бъде коректен партньор на клиенти и заинтересовани страни, като предлага продукти и услуги с високо качество, отговарящо на договорените и нормативни изисквания.
Стратегическите цели за развитие са свързани със следните принципи на политиката по управление :
  • Постоянно изпълнение на изискванията и очакванията на клиентите ни чрез подобряване на качеството на предлаганите услуги, които да бъдат конкурентноспособни и съобразени с договорените срокове за изпълнение;
  • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, с цел изпълнение изискванията на клиенти, заинтересовани страни и общество;
  • Предпазване и защита на околната среда от замърсявания при осъществяване на дейностите на фирмата;
  • Разделно събиране на генерираните от дейностите на дружеството отпадъци;
  • Предоставяне и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд на работещите във фирмата;
  • Подобряване на работната среда в изпълнение на действащите изисквания на Българското законодателство с цел постигане на високо качество на извършваните дейности, защита интересите на работещите във фирмата, съблюдаване очакванията на обществото и изискванията на държавните институции по отношение предпазването на околната среда;
  • Качествено изпълнение на договореностите, основано на принципите на прозрачност и почтеност, гарантиращо конфиденциалност, цялостност и достъпност до информационните активи и прилагащо добрите европейски практики;
  • Ясно определяне на информационната сигурност, нейните цели, области и степени на важност като механизъм за осигуряване и/или използване на информацията. Планиране на ефективни механизми за контрол, които гарантират постигането на поставените цели, базирани на основаните принципи на сигурността на информацията;
  • Непрекъснато повишаване на нивото на сигурността на информацията и защита на информацията от широк диапазон заплахи, за да се гарантира непрекъснатост на процесите и защита на интересите на клиентите и заинтересованите страни;
  • Назначаване на високо квалифицирани, амбициозни и инициативни служители като предпоставка за качествено изпълнение на задачите при обезпечаване на сигурността на информацията;
  • Провеждане на подходящо, системно обучение и осъзнаване на персонала, непрекъснато повишаване на неговата мотивация;
  • Спазване на изисквания на интегрираната система за управление, както и на всички приложими закони и наредби, отнасящи се до дейността на дружеството;

За реализиране на стратегическите цели и политиката по управление Управителят на „ИТА Инженеринг“ ООД декларира личната си ангажираност и отговорност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната Системата за управление, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 27001:2005.

Управител: инж. Пламен Стаменов
01.07.2014г.


Обратно